Vedtægter

Vedtægter for Søften Landsbyråd

 

§ 1 Landsbyrådets navn og hjemsted

Foreningens navn er Søften Landsbyråd.

Søften Landsbyråd har hjemsted på Præstemarkskolen i Søften i Favrskov kommune.

 

§ 2 Medlemmer

Alle borgere i Søften Sogn er automatisk medlem af Søften Landsbyråd.

Der er intet kontingent.

 

§ 3 Landsbyrådets formål

 1. Det er landsbyrådets formål at være en paraplyorganisation for Søftens foreninger, som kan være medvirkende til at fremme samarbejdet og være bindeled mellem politikere, foreninger og borgere i Søften.
 2. Fremme udviklingen i lokalsamfundet gennem samarbejde med frivillige

kræfter, kommunale og regionale aktører samt foreninger og

organisationer.

 1. Deltage aktiv i den samlede landsbyindsats i området
 2. Være koordinerende og tage selvstændige initiativer til projekter og

processer i lokalsamfundet.

 1. Deltage med en repræsentant i Favrskov Landsbyråd

 

§ 4 Rådsmedlemmer 

Rådsmedlemmerne vælges eller godkendes på årsmødet.

Landsbyrådet kan løbende tilføje nye medlemmer, men nye medlemmer skal godkendes på førstkommende årsmøde. Landsbyrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 Rådsmedlemmerne vælger en repræsentant til Favrskov Landsbyråd.

  

§ 5 Årsmøde

 1. Årsmødet har den overordnede myndighed, inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægters fastsatte grænser.

2. På årsmødet er alle personer over 15 år fra Søften sogn stemmeberettiget.

3. Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af november måned

4. Ekstraordinært årsmøde afholdes når et flertal af landsbyrådet ønsker det.

5. Årsmødet indkaldes offentlig med mindst 14. dage varsel.

6. Forslag til årsmødet skal være landsbyrådet i hænde senest 8 dage før

årsmødet

 1. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende

Punkter.

 • valg af ordstyrer
 • valg af referent
 • godkendelse af dagsorden
 • beretning om det forgangne år
 • beretning om regnskab
 • indkomne forslag
 • valg af rådsmedlemmer af Søften Landsbyråd.
 • evt.

§ 6 Vedtægtsændringer

 1. Forslag om vedtægtsændringer eller eventuelt ophævelse af landsbyrådet

kan kun vedtages på årsmødet, hvor mindst 3/4 stemmer

for.

 1. Afstemninger herudover afgøres ved almindeligt flertal.

 

§ 7 Nedlæggelse af landsbyrådet

Nedlæggelse af landsbyrådet kan kun finde sted med ¾ medlemsflertal på to af hinanden følgende møder, hvoraf den ene skal være ordinært årsmøde.

På sidste møde besluttes anvendelse af forenings formue.

 

§ 8 Økonomiske forpligtelser

Landsbyrådets medlemmer hæfter hverken solidarisk eller personligt for

landsbyrådets økonomiske forpligtelser.

Landsbyrådets formand og kasserer er tegningsberettiget.

 

§ 9  Regnskab.

 Regnskabsåret 1.11.xx – 31.10.xx

.

 

Ovenstående vedtægter afløser vedtægter vedtaget den 23. oktober 2012

Vedtaget på årsmødet d. 24. november 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *