Referat fra Søften Landsbyråd årsmøde den 24. november 2014.

Referat fra Søften Landsbyråd årsmøde den 24. november 2014.

 Valg af ordstyrer

Hans blev valgt, og han konstaterede at årsmødet var lovlig indvarslet ved opslag på Søften Portalen mindst 3 uger før afviklingen.

 Valg af referent

Lena blev valgt

 Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger eller tilføjelse

 

  • Beretning om det forgangne år

 Formandens beretning på Søften Landsbyråds generalforsamling d. 24. november 2014

Landsbyrådet har i sin nuværende facon eksisteret i 4 år. Tidligere var der udvalgt et medlem og en suppleant af Favrskov Landsbyråd. Favrskov Landsbyråd blev etableret efter kommunesammenlægningen i 2007

Da Søften ikke er nogen decideret Landsby mere, besluttede vi at der var behov for en form for et lokalråd. Der blev holdt en stiftende generalforsamling. Der blev vedtaget nogle meget enkle vedtægter og bestyrelsen er med tiden vokset til 7 medlemmer. Vi kalder dem rådsmedlemmer.

Det er ikke årsmødet der har valgt de nuværende medlemmer. Dog er formanden og suppleanten valgt på årsmødet i 2011.

Vi har fundet det vigtigt at rådet ikke bare består af Tordenskjolds soldater, men også af yngre medlemmer og meget gerne også fra de nye byområder i Søften.

De første par år har vores største opgave været at blive etableret og blive accepteret som en medspiller i vores by.

Vi er ikke et politisk organ, men som navnet fortæller, er vi et råd som kan være medvirkende til at skabe den udvikling i byen, som byen ønsker.

Vi ser derfor det meget væsentligt at vi har en god kontakt til byens foreninger. Det sker bl.a. ved jævnlige dialogmøder. Der er mere end 30 foreninger i Søften. På den måde har vi en ide om at vi kommer i dialog med så mange som muligt.

Endvidere prøver vi at have et godt og konstruktivt forhold til Favrskov Kommune. Både den administrative del og den politiske del.

Endvidere holder vi mindst et gang om året dialogmøde med politikere fra Søften som er valgt ind i Favrskov byråd.

 Hvad er der så sket det sidste år?

Vi deltager sammen med SGS venner i årets juletræ. Landsbyrådet håndterer juletræet, lys osv. Da får i stor hjælp af Søren Peter. Tak for det.

Hjertestarteren på plads ved Rema. Da det er en udendørs starter skal den have strøm således den kan holdes varm i de kolde måneder. Det er strøm som bliver leveret af Rema, som således medsponsor på hjertestarteren.

Da det er uhyre vigtigt at den virker hvis der skulle behov for det, har landsbyrådet tegnet en serviceaftale således den bliver kontrolleret, skiftet batterier osv. Det er en opgave som man godt kunne håndtere selv, men da bestyrelser ændrer sig over tid kan der ske det, at sådan en opgave, kan havne mellem 2 stole. Så derfor har vi valgt at bruge noget af vores ret beskedne budget på det.

Dialogmøder.

Favrskov Landsbyråd består af 43 medlemmer. Der er normalt en deltager fra hver landsby til møderne. Der er dog meget stor på de problemstillinger der er de forskellige byer. I Søften bor der ca 2700 og i nogle af de mindste byer, kun et par hundrede eller mindre.

Derfor holdt vi dialog møde her i Søften med 5 af de største byer i kommunen i maj måned. Der gav mange gode diskussioner om vores problemstillinger. Der var enighed om at det er en god ide at have et forum der kan være bindled over for kommune.

Vi aftalte et nyt møde i november i Thorsø. Desværre blev mødet ikke til noget. På grund af nogle misforståelser.

Før sommerferien holdt vi et dialogmøde med byråds politikere fra Søften. Gensidig information.

Der har været et dialogmøde med byens foreninger her i efteråret.

Et væsentligt tema har været markedsdagen som Landsbyrådet har besluttet sig at gå aktivt ind i. Det er ikke landsbyrådet der alene skal arrangere markedsdag, men sammen med nogen af dem der tidligere har deltaget tidligere, og meget gerne flere. Desto flere man er, desto sjovere er det. 

På grund af halbyggeriet vil det ikke være muligt at holde markedsdagen på den sædvanlig plads. Der er diskuteret 2 muligheder. På engen ved Søen og på sportspladsen på den anden side af skolen.

I landsbyrådet synes vi det kunne være godt for byen hvis markedsdagen kunne afvikles på engen. Således ville den blive brugt lidt mere.

Fra 2015 får engen slået græs oftere, således vi kan opleve den mere som en græsplæne. I hvert fald området ved søen.

Der er dog også nogle problemstillinger der skal tages højde for.

Toilet muligheder, kan små børn falde i Søen, tilkørselsforhold osv.

Selve markedspladsen må ikke blive for spredt.

 

På sidste årsmøde arbejdede vi med markering af stisystemer rundt omkring Søften. Vi fik nogle tilmeldinger om deltagelse. Desværre er vi ikke komment i gang endnu, men projektet er ikke stoppet og vi forventer helt klart at det bliver taget op igen til foråret.

Helhedsplanen.

Et vigtigt punkt for landsbyrådet er at der laves en helhedsplan for specielt Søften midtby. Det har været vendt på et borgermøde sammen med kommune tidligere. Vi har i årets løb været indbudt til 2 dialogmøder hos teknik og miljø.

Vi har endvidere haft et ”walk and talk” møde med borgmesteren i august måned hvor vi hold møde mens vi gik rundt i midtbyen.

Der foreligger ikke noget konkret forslag fra kommunen endnu, men kommunen forventer det vil være noget klar i første kvartal 2015.

Som afslutning vil jeg gerne takke alle rådsmedlemmerne for det store arbejde I alle har udført, også i det sidste år.

Birgit har desværre valgt at stoppe som rådsmedlem. Birgit som var med til at etablere Landsbyrådet har gennem hele perioden ydet en fantastisk indsats for byen. En stor tak for det.

 

Spørgsmål til beretningen:

–      Er der rygter om en ny butik i Søften? Ja er der rygter og mere kan Landsbyrådet ikke sige. Poul forklarede at Landsbyrådet gerne vil have en helhedsplan inden der laves flere lokalplan i Søften.

–      Poul supplerede:

Landsbyrådet har haft dialog møde med borgmesteren, og der var byvandring, så Landsbyrådet havde mulighed for at fortælle hvad de ønsker i forbindelse med lokalplaner og helhedsplaner

–      Der er kommet ny grus belægning på naturstien fra Søften til Hinnerup (Falck)

–      Der arbejdes på en løsning i forbindelse med stien fra Æbleparken (vandværket) til engen.

–      Der er kommet lys ved stierne på engen.

–      Der er i dag gået et arbejde i gang omkring en lysregulering ved Århusvej/Skolevej (Shell). På skitseplan arbejdes der med at flytte Trigevej, så den kommer ud i den nye lysregulering.

 

  • Beretning om regnskab

Birgit havde omdelt årsregnskabet for 2013-14. Regnskabet viser en kassebeholdning på 18.827,83 kr.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

 

  • Indkomne forslag

Der var ingen forslag

 

  • Valg af rådsmedlemmer til Søften Landsbyråd

Der var ingen som meldt ind, og bestyrelsen vil kunne udpege en eller flere i løbet af året.

Enhver som har lyst, kan henvende sig til Poul.

 

  • Evt.

Intet.

Birgit trak sig fra bestyrelsen, og hun fik en lille gave for hendes indsats igennem 4 år.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *