Søften Eng – Indstilling til byrådet

Følgende indstilling er åben for kommentering indtil den 30. april.

Søften Landsbyråd vil derefter under indtryk af kommentarerne femsende indstillingen til byrådet.

 

 

Indstilling vedr. ”Renovering af stisystemet i Søften Eng”

Søften Landsbyråd v/Poul Boisen vil hermed gerne indstille til Favrskov Kommune,
at stisystemet i Søften Eng renoveres senest i løbet af 2014.

Motivation

Søften har de seneste år været og vil de kommende år være et af de relativt største vækstområder i Favrskov Kommune.

Af vækstprojekter kan nævnes:

 • Igangværende udbygning af Børnehaven Mælkevejen
 • Kommende renovering af Præstemarkskolen
 • Igangværende opførelse af ny sognegård
 • Ønsket udbygning af Præstemarkhallen
 • Sandsynlig udvidelse af butiksområdet
  .

Søften Eng er geografisk placeret midt mellem disse projekter og mellem forskellige boligområder i Søften.

Derfor har Søften Landsbyråd, i samarbejde med foreningslivet i Søften, valgt at arbejde for en opgradering af Søften Eng.

Vi har valgt at opdele det samlede opgraderingsprojekt i to delprojekter:

 • Renovering af stisystemet i Søften Eng
 • Videre udvikling af Søften Eng.

Nærværende indstilling drejer sig alene om de første delprojekt ”Renovering af stisystemet i Søften Eng”.

Det andet delprojekt ”Videre udvikling af Søften Eng” er med foreningerne i Søften aftalt at skulle modnes og konkretiseres hen over resten af 2013. Grunden hertil er, at finansiering og realisering af dette delprojekt forventes at finde sted udelukkende ved fondsmidler, sponsorer og frivilligt arbejdskraft. Derfor skal udviklingstemaer og prioritering af konkrete tiltag fremstå som resultat af en dialog mellem borgerne i Søften.

Baggrund for indstilling om ”Renovering af stisystem i Søften Eng”.

Søftens indtil videre eneste offentlige trafikforbindelse, linje 200, har centralt stoppested i tilknytning til Søften Eng.

Søften Eng en den naturlige forbindelsesvej mellem børnehaver i syd og vest, skolen i syd, og butiksområdet og trafikforbindelse i nord.

Mulige fremtidige offentlige trafikforbindelser, nemlig et centralt stoppested for den planlagte letbane fase 2 og et trinbræt ved den jyske længdebane, vil ligge i forlængelse af hver sin ende af Søften Eng.

Stisystemet er således et vigtigt element i at skabe en mere sammenhængende Søften Midtby og skabe sammenhæng mellem de forskellige nuværende og kommende aktivitetscentre i Søften, i øvrigt i overensstemmelse med Favrskov Kommunes udtrykte intentioner med området.

Stisystemet i Søften Eng må med baggrund i ovenstående forventes at blive brugt mere og mere over de kommende år, og derfor bør stisystemet i Egnen i Søften bringes op på et niveau, så det er mindst lige så attraktivt for gående og cyklende at anvende stisystemet i Engen, som det er at anvende det øvrige stisystem og gaderne i Søften, uanset tidspunkt på døgnet og årstiden.

Projektet

Stisystemet i Søften Eng bør renoveres, så fodgængere og cyklister kan færdes relativt trygt og tørskoet, hele døgnet og hele året rundt. Det kan f.eks. betyde, at

 • stierne, både hovedstien fra skolens brandvej til Magnus’ skulptur og alle sidestier, skal funderes forsvarligt ved dræning eller ved etablering højere end det omliggende niveau
 • stierne skal enten asfalteres eller afsluttes med en anden overflade, så det sikres, at dele af stierne ikke omdannes til mudderbaner i perioder med meget nedbør, og så det sikres, at stisystemet kan sneryddes.
 • der skal etableres trapper og slidsker til barnevogne på steder, hvor sidestierne slutter i en markant niveauforskel til andre stier. Det vil være situationen ved tilslutningerne til parkeringspladsen ved Præstemarkhallen, ved tilslutningen til Filippavej og ved tilslutningen til Gråstenvej.
 • der skal etableres normal belysning af alle stierne.

Projektet blev drøftet på et møde den 11. marts 2013 mellem Søften Landsbyråd og foreningerne i Søften. Specielt drøftedes ovefladebelægningen.

For en asfaltbelægning taler, at det er let at færdes på og at det er let at snerydde. Imod taler, at det ikke synsmæssigt harmonere med engens karakter, at det indirekte opfordre til hurtig kørsel med cykel (og knallert) og at vedligeholdelse kan blive relativt dyr, fordi engen er sumpet og underlaget dermed ustabilt.

For en grusbelægning taler, at overfladen harmonerer med engen og at vedligholdelse er relativt billig. Imod taler, at en grusbelægning let kan fræses op af cykler og knallerter, og at snerydning kan være vanskeligere.

Budgettet

Renovering af stisystemet i Søften Eng bør være en ren anlægs- eller driftsopgave for Favrskov Kommune, som grundejer af området. Ligeledes bør en jævnlig vedligeholdelse af stierne, herunder snerydning, indarbejdes i kommunens driftsbudget.

Som forberedelse til indstillingen har Søften Landsbyråd ved kontakt til Teknik og Miljø i Favrskov Kommune fået oplyst nogle overslagstal, som vi anfører her for fuldstændighedens skyld:

 • Asfaltsti, fra Torvet, Grønhøjvej til brandstien, Præstemarkskolen – ca. 340 meter i en bredde på 2 meter, ca. 200 kr./m2 = 136.000,-
 • To trapper , ca. 40.000,- pr stk.
 • Diverse opretninger – 20.000,-

Med baggrund i projektets behov kan vi opstille et groft budget som følger:

 • Diverse opretninger kr. 20.000
 • Asfaltering af ca. 560 m sti i 2 m bredde à 200 kr./m2 kr. 224.000
 • 3 trapper à 40.000 kr. kr. 120.000
 • I alt (ekskl. anlæg af belysning) kr. 364.000

Man må antage, at anden stabil overfladebelægning end asfalt ikke forøger budgettet.

Etablering af lysanlæg er undersøgt sideløbende af Charlotte Green, formand for Teknik og Miljø. Hun har fået oplyst et overslagsbudget på

kr. 275.000

Indstilling

Søften Landsbyråd indstiller til Favrskov Kommune:

 • at stisystemet i Søften Eng renoveres som beskrevet
 • at der samtidig etableres et dækkende lysanlæg langs stisystemet
 • at disse to aktiviteter gennemføres senest i 2014, men gerne i 2013
 • og at vedligeholdelse incl. snerydning af stisystemet indarbejdes i kommunens driftbudget fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *