Høringssvar til Forslag til lokalplan nr. 350

Søften Landsbyråd har udarbejdet et udkast til høringssvar til Forslag til lokalplan nr. 350 – Tæt-lave boliger på Kvottrupvej i Søften.

Du kan er velkommen til at komme med ændringer til vores udkast til høringssvar. Vi vil efter bedste evne indarbejde dine ændringsforslag, inden vi fremsender høringssvaret til Favrskov kommune.

Hvis du har ændringsforslag, kan du sende dem til os, enten ved at trykke på “Skriv et svar” ovenfor eller ved at sende en mail til webmaster@soeftenby.dk senest den 20. november 2013.

Udkastet til høringssvar er:


Høringssvar fra Søften Landsbyråd vedr.
Forslag til lokalplan nr. 350:
Tæt-lave boliger på Kvottrupvej i Søften

Søften Landsbyråd har gennemgået ovennævnte forslag til lokalplan.

Vi hilser en lokalplan for området særdeles velkommen. Vi er glade for, at man hermed undgår, at området for lokalplanen kunne komme til at ligge hen som en ikke vedligeholdt plet i bybilledet i Søften midtby.

Vi tror, at lokalplanen sikrer et antal boliger og et område, der på meget harmonisk vis kan indgå i bybilledet og dermed bidrage til forskønnelse af Søften.

Vi har kun to anbefalinger til lokalplanforslaget. Anbefalingerne er alene fremsat for at sikre, at harmonien også slår igennem til områdets naboer m.fl.

  1. Dele af den nuværende afskærmning til lokalplanområdets afgrænsning er tilfældig, uregelmæssig og ikke harmonisk. Vi synes, at lokalplanen skal sikre, at beplantningen i afgrænsningen kommer til at understrege harmonien i den nye bebyggelse.

    Vi anbefaler derfor følgende ændrede ordlyd i afsnit 9.3:

    ”Der skal nyetableres og bibeholdes en harmonisk afskærmning i form af levende hegn mod lokalplanområdets afgrænsning. Det store træ i den sydlige afgrænsning tæt på Kvottrupvej kan bibeholdes. Mod syd og vest …”

  2. Vi anerkender det rationelle i at etablere et areal til fælles renovation. Det er dog vigtigt, at dette areal og dets indretning ikke er til gene synsmæssigt og lugtmæssigt for forbipasserende på Kvottrupvej. I kortbilag 3 kunne det se ud, som om der er direkte indkig til arealet fra Kvottrupvej.

    Vi anbefaler derfor følgende tilføjelse til afsnit 9.4:

    ”…eller levende hegn. Det fælles renovationsareal må ikke, hverken helt eller delvist, have adgang fra Kvottrupvej. Arealets afskærmning med fast hegn skal ud mod Kvottrupvej være dækket af levende hegn i fuld højde og fuld længde.”

 

Søften den xx. november 2013

Med venlig hilsen

På vegne af
Søften Landsbyråd

Niels Karsten Thorhauge

 

Du kan se Forslag til lokalplan nr. 350 her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *